بام

جریمه تاخیر در پرداخت شارژ جاری چه مقدار باشد ؟